Porównanie leczenia trombolitycznego z pierwotną angioplastyką wieńcową w ostrym zawale mięśnia sercowego

Kilka randomizowanych, kontrolowanych badań wykazało, że krótkoterminowy wynik u pacjentów z ostrym zawałem serca jest lepszy po pierwotnej angioplastyce niż po leczeniu trombolitycznym.1-3 W ostatniej zbiorczej analizie wszystkich badań pierwotnej angioplastyki stwierdzono zmniejszenie o 44 procent. w śmiertelności podczas hospitalizacji (iloraz szans, 0,56, przedział ufności 95%, 0,53 do 0,94) i 9-procentowy spadek śmiertelności w ciągu roku (współczynnik ryzyka, 0,91, przedział ufności 95%, 0,42 do 2,00) .4 Ze względu na niewielki rozmiar każdego z badań, rzeczywisty rozmiar jakiegokolwiek korzystnego efektu pierwotnej angioplastyki – szczególnie po 30 dniach – jest niejasny. Ponadto zgłoszono niewiele danych dotyczących długoterminowego wykorzystania zasobów związanych ze strategią reperfuzji. Nie oceniano, czy wyniki te można powtórzyć w większych seriach lub ośrodkach zewnętrznych wykonujących dużą liczbę pierwotnej angioplastyki.
W przypadku braku większych randomizowanych badań, starannie opracowane badania kohortowe mogą być wykorzystane w celu uzupełnienia naszej wiedzy o tych terapiach. Archiwum projektów MITI zawiera szczegółowe dane dotyczące kohorty 12 331 kolejnych pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego w Seattle. Dane z rejestru mogą być wykorzystane do porównania wyników krótko- i długoterminowych u pacjentów leczonych pierwotną angioplastyką lub terapią trombolityczną. Chociaż nie jest to randomizowane porównanie, wybór strategii reperfuzyjnej często był rezultatem tego, do którego szpitala został przyjęty pacjent. Oznacza to, że pacjenci przyjmowani do jednego z trzech szpitali, którzy preferują pierwotną angioplastykę, prawdopodobnie otrzymaliby takie leczenie, a pacjenci przyjmowani do innych szpitali w Seattle byli zwykle leczeni terapią trombolityczną. Tak więc zabiegi można porównać z ograniczoną skłonnością do selekcji.
Metody
Pacjenci
Badani wybrano z populacji 12 331 pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego, którzy zostali wpisani do rejestru MITI w latach 1988-1994. Charakterystyka rejestru, procedury zbierania danych i wiarygodność zostały opisane wcześniej5. Krótko mówiąc, Projekt MITI to wspólny wysiłek mający na celu ocenę nowych strategii leczenia pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego, a także rejestr wszystkich pacjentów przyjmowanych z podejrzeniem zawału mięśnia sercowego w obszarze metropolitalnym Seattle. W przypadku pacjentów przeniesionych do innej instytucji podczas hospitalizacji w indeksie, dokumentacja medyczna została pobrana w drugim szpitalu, tak aby każdy pacjent miał ciągłą rejestrację opieki. Badanie zostało zatwierdzone przez Komitet ds. Przeglądu Istot Ludzkich Uniwersytetu Waszyngtońskiego.
Pierwotną kohortę do angioplastyki zdefiniowano jako pacjentów z zawałem mięśnia sercowego, nieleczonych terapią trombolityczną, poddanych angiografii diagnostycznej w ciągu sześciu godzin po przyjęciu do szpitala, a następnie natychmiast wykonano przezskórną angioplastykę wieńcową lub operację pomostowania tętnic wieńcowych lub nie uzyskano jej terapia reperfuzyjna. Kohorę trombolityczną zdefiniowano jako pacjentów z zawałem serca leczonych terapią trombolityczną w ciągu 6 godzin po przyjęciu do szpitala.
[podobne: Choroba Perthesa, ceftriakson, disulfiram ]
[przypisy: kreatynina egfr, allepaznokcie allegro, kuzynka brzozy ]