kartuzy medycyna pracy cd

Pięć minut przed podaniem insuliny zapoczątkowano infuzję somatostatyny (0,1 .g na kilogram masy ciała na minutę), a następnie kontynuowano w trakcie badania, aby zahamować endogenne wydzielanie insuliny. Insulinę (Humulin, Lilly, Indianapolis) podawano w postaci ciągłego wlewu ciągłego (6 pmol na kilogram na minutę) wraz z gruntowaną zmienną infuzją glukozy (20 procent wzbogaconej [1-13C] glukozą), która była okresowo dostosowywana do utrzymania stężenie glukozy w osoczu około 190 mg na decylitr (10,5 mmol na litr) przez 145 minut. Próbki krwi używane do pomiaru insuliny i wzbogacania w [13C] glukozę były otrzymywane co 15 minut. Średnia szybkość wlewu glukozy minus szybkość wydalania glukozy z moczu służyła jako miara szybkości metabolizmu glukozy w całym ciele.15 Wydzielanie insuliny podczas badań cęgowych w hiperglikemii
Po tym, jak pacjenci pościli przez noc, stężenie glukozy w osoczu gwałtownie wzrosło, a następnie utrzymywało się na poziomie 210 mg na decylitr (11,7 mmol na litr) przez 150 minut przez zainicjowaną zmienną infuzję glukozy. Glukozę w osoczu mierzono co 5 minut, a insulinę w osoczu co 2 minuty przez pierwsze 16 minut badania klamrowego, a następnie w 10-minutowych odstępach.
Kalorymetria pośrednia
Ciągła kalorymetria pośrednia została przeprowadzona przed i podczas hiperglikemicznego zaciskania hiperinsulinemicznego (120-140 minut), jak opisano wcześniej. 55,16 Noksydacyjny metabolizm glukozy obliczono odejmując ilość utlenionej glukozy z całkowitej ilości wprowadzonej glukozy.
Procedury analityczne
Glukozę osocza mierzono metodą oksydazy glukozy (Glucose Analyzer II, Beckman Instruments, Fullerton, CA). Insulinę osocza mierzono techniką radioimmunologiczną z podwójnym przeciwciałem (Diagnostic Systems Laboratories, Webster, Tex.). Glikozylowaną hemoglobinę zmierzono metodą chromatografii jonowymiennej (Isolab, Akron, Ohio). Procent nadmiaru atomu 13C w glukozy w osoczu mierzono metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią masową.17
Analiza statystyczna
Przyrosty stężenia glikogenu w mięśniach mierzone po każdych 10-minutowych odstępach każdego badania z hiperglikemią i hiperinsulinemią obliczano jak opisano wcześniej5. Szybkość syntezy glikogenu obliczono ze spadku liniowego dopasowania najmniejszych kwadratów do krzywej stężenia glikogenu od 60 do 145 minut.
Sparowane dwustronne t-testy zastosowano do porównań w grupach przed i po treningu wysiłkowym. Różnice między grupami porównano z użyciem niesparowanego dwustronnego testu t-Studenta i analizy wariancji, z zastosowaniem testu post hoc Scheffé stosowanego w razie potrzeby.
Wyniki
Przedmioty
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka kliniczna i biochemiczna odpornego na insulinę potomstwa rodziców z NIDDM i osobami zdrowymi. Wskaźniki antropometryczne, a także wskaźniki pracy, sportu i czasu wolnego aktywności fizycznej były podobne w obu grupach (tab. 1). Dzieci z cukrzycą były około półtora raza tak oporne na insulinę jak osoby zdrowe, na podstawie testu przesiewowego euglicemicznego-hiperinsulinemicznego (wartość M) i miały wyższe średnie stężenie insuliny w osoczu po poszczeniu.
[więcej w: chloramfenikol, alprazolam, hurtownia portfeli ]
[przypisy: klątwa ondyny choroba, kłykciny kończyste sromu, wędzidełko napletka ]