Poziomy troponiny sercowej T dla stratyfikacji ryzyka w ostrym niedokrwieniu mięśnia sercowego ad 5

Poziomy troponiny T były podwyższone częściej niż poziomy CK-MB u pacjentów bez uniesienia odcinka ST. Rycina 2. Rycina 2. Prawdopodobieństwo zgonu w ciągu 30 dni według poziomu troponiny T przy przyjęciu do szpitala. Przedstawiono wygładzone estymaty nieparametryczne. Poziomy troponiny T są nanoszone na skali korzeniowej. Gęstość danych jest wskazana u góry, przy czym każdy znak reprezentuje jednego pacjenta. Kropki przedstawiają proste szacunki śmiertelności pochodzące z zakresów poziomu troponiny T, które zawierały co najmniej 70 pacjentów.
Związek pomiędzy poziomem troponiny T przy przyjęciu a śmiercią w ciągu 30 dni pokazano na rycinie 2. Nie było poziomu troponiny T, przy którym prawdopodobieństwo śmierci zwiększało się stopniowo; zamiast tego związek między poziomem troponiny T a umieralnością był prawie liniowy i bezpośredni.
Tabela 3. Tabela 3. Charakterystyka i wyniki w 801 pacjentach z podstawowymi próbkami krwi, zgodnie z wynikami oznaczeń biochemicznych. Występowała silna, dodatnia korelacja pomiędzy poziomami troponiny T i CK-MB uzyskanymi przy przyjęciu (korelacja Spearmana, 0,76, P <0,001). Istniała istotna zgodność danych pomiędzy grupami pacjentów, określona w zależności od tego, czy ich poziomy troponiny T i CK-MB były powyżej wartości granicznych lub na tych wartościach lub poniżej nich (Tabela 3). Pacjenci z podwyższonym poziomem CK-MB lub troponiny miały gorsze rokowanie niż pacjenci z prawidłowymi poziomami. Średnie pobyty w szpitalu były nieco dłuższe u pacjentów z podwyższeniem stężenia troponiny T (8 dni, w porównaniu z 7 dniami u pacjentów bez takich podwyższeń; P = 0,047), ale nie u pacjentów z podwyższeniem CK-MB (siedem dni z elewacją CK-MB lub bez niej; P = 0,763).
Tabela 4. Tabela 4. Komplikacje i 30-dniowe wyniki w badaniu 755 pacjentów z pełnymi danymi, zgodnie z kategorią elektrokardiograficzną i poziomami troponiny T i CK-MB. We wszystkich czterech kategoriach elektrokardiograficznych podwyższone poziomy troponiny T były związane z większym odsetkiem zgonów i zawałem mięśnia sercowego (Tabela 4). Śmiertelność 30-dniowa pacjentów bez uniesienia odcinka ST wynosiła 7,6% wśród osób z podwyższoną aktywacją T Troponiny w porównaniu z 1,2% wśród osób bez zwiększenia stężenia troponiny T (P = 0,008). Modelowanie regresji nie wykazało interakcji między kategorią elektrokardiograficzną a poziomem troponiny T w przewidywaniu śmierci w ciągu 30 dni.
Tabela 5. Tabela 5. Komplikacje i 30-dniowe wyniki u 801 pacjentów z podstawowymi próbkami krwi, według poziomów markerów surowicy badanych w kombinacji. Powiązanie troponiny T ze śmiertelnością było zgodne w obu kategoriach CK-MB (Tabela 5). Nawet wśród pacjentów bez podwyższonej aktywności CK-MB, podwyższone poziomy troponiny T były związane z wyższą śmiertelnością (P = 0,001) i zwiększonymi wskaźnikami wstrząsu kardiogennego i zastoinowej niewydolności serca. Jednak 63 procent pacjentów bez zwiększenia CK-MB lub troponiny T miało zawał mięśnia sercowego.
Tabela 6. Tabela 6. Względna wartość markerów surowicy i elektrokardiografii 12 odprowadzeń jako predyktory 30-dniowej śmiertelności. Względne wartości elektrokardiograficznych i markerów surowicy w przewidywaniu śmiertelności 30-dniowej przedstawiono w Tabeli 6
[patrz też: bromazepam, Corsodyl, dabrafenib ]
[podobne: kreatynina egfr, allepaznokcie allegro, kuzynka brzozy ]