Poziomy troponiny sercowej T dla stratyfikacji ryzyka w ostrym niedokrwieniu mięśnia sercowego ad

Oba leki były podawane przez 72 do 120 godzin. Całe inne leczenie zostało dostarczone według uznania śledczych. Analiza elektrokardiograficzna
Wszystkie elektrokardiogramy 12-odprowadzeniowe były analizowane w laboratorium elektrokardiograficznym przez czytelników, którym nie podano żadnych informacji o pacjentach. wszyscy pacjenci poddani elektrokardiografii 12-odprowadzeniowej podczas randomizacji, po 8 godzinach, po 16 do 24 godzinach, a przed wypisem. Oznaczenia zostały ocenione pod kątem czynników, które mogą zakłócić wykrywanie niedokrwienia, takich jak blok lewej odnogi pęczka Hisa, przerost lewej komory serca i rytm serca idio-komorowego lub stymulowanego.17 Każdy elektrokardiogram został zaklasyfikowany zgodnie z jego dominującą cechą: uniesienie odcinka ST, ST- depresja segmentu lub odwrócenie załamka T. Odchylenie odcinka ST mierzono w każdym odprowadzeniu w punkcie J, rejestrowano czas trwania załamka Q i amplitudę załamka T.
Analiza markerów biochemicznych
Próbki krwi pobrano tak szybko jak to możliwe po randomizacji do pomiaru troponiny T i CK-MB. Próbki zebrano w probówkach do puszczenia krwi nie zawierających antykoagulantu lub konserwantu i odwirowano przy 1000 xg przez 10 minut. Uzyskane porcje przechowywano w temperaturze -20 ° C, transportowano na suchym lodzie w ciągu dwóch tygodni do laboratorium rdzenia i przechowywano w -70 ° C aż do rozmrożenia. Próbki badano partiami w ciągu ośmiu godzin po rozmrożeniu. Wszystkie pomiary zostały wykonane przez personel bez informacji o pacjentach.
Troponinę T serca mierzono za pomocą testu immunoenzymatycznego za pomocą zautomatyzowanego analizatora ES 300 z probówkami pokrytymi streptawidyną (Boehringer Mannheim, Indianapolis) .1,1,18 Przeciwciało wychwytujące (M7) jest specyficzne dla troponiny sercowej T; przeciwciało wykrywające (1B10) znakowane peroksydazą chrzanową ma 12-procentową szybkość reakcji krzyżowej z troponiną mięśni szkieletowych T.18 Podczas pierwszej inkubacji (trwającej 60 minut), antygen T troponiny T wiąże się z jednym biotynylowanym przeciwciałem ( M7) i jedno przeciwciało znakowane peroksydazą chrzanową (1B10). Po płukaniu, w drugiej (25-minutowej) inkubacji kompleks biotynylowanego przeciwciała przylega do powleczonej streptawidyną rurki. Po kolejnym przemyciu dodaje się substrat i mierzy się absorbancję przy 405 nm w celu ilościowego oznaczenia troponiny sercowej T. Dolna granica wykrywalności testu podana przez producenta wynosi 0,04 ng na mililitr, chociaż niektórzy badacze wykazali granicę wynoszącą 0,015 ng. na mililitr.18 Zakres referencyjny dla troponiny sercowej T wynosi od 0 do 0,1 ng na mililitr, zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania dla testu. Obliczony współczynnik zmienności między testami wynosił 13 procent przy wartości granicznej 0,1 ng na mililitr (100 procent odchylenia standardowego podzielone przez wartość odcięcia 0,1 ng na mililitr). Współczynnik wynosił 8 procent w zakresie 5,0 ng na mililitr (z dwiema cyframi znaczącymi).
Masę CK-MB mierzono za pomocą testu immunologicznego za pomocą przyrządu Stratus II (Baxter Diagnostics, Miami), którego granica wykrywalności wynosiła 0,4 ng na mililitr. Górna granica zakresu referencyjnego wynosiła 7,0 ng na mililitr.19,20 Współczynnik zmienności między testami wynosił 7 procent przy wartości odcięcia 7 ng na mililitr i 5 procent w zakresie 50 ng na mililitr.
Punkty końcowe i definicje
Pierwszorzędowym punktem końcowym badania był złożony punkt końcowy zgonu, zawału lub ponownego zawału, operacji obejścia lub plastyki naczyń w ciągu 30 dni
[patrz też: agaricus, cefepim, buprenorfina ]
[więcej w: mefedron zjazd, melanoza, mięsak kościopochodny ]