Poziomy troponiny sercowej T dla stratyfikacji ryzyka w ostrym niedokrwieniu mięśnia sercowego

Pacjenci, którzy przychodzą do szpitala z ostrymi zespołami niedokrwiennymi mięśnia sercowego, stanowią ciągłość choroby od niestabilnej dławicy piersiowej do ostrego zawału. Czas trwania, częstotliwość i czas wystąpienia objawów niedokrwiennych są ważnymi długofalowymi czynnikami rokowniczymi1,2 i mogą być stosowane do określenia ciężkości niestabilnej dławicy piersiowej 3, ale te cechy nie są predykcyjne dla poważnych zdarzeń wewnątrzszpitalnych, takich jak śmierć, zawał. , wstrząs kardiogenny, niewydolność serca lub komorowa arytmia.4 Elektrokardiografia i markery surowicy są zatem istotnymi obiektywnymi miernikami krótkoterminowego ryzyka u tych pacjentów.1,2,4,5 Ponad 90 procent pacjentów z długimi epizodami niedokrwiennymi i uniesieniem odcinka ST ma zawał mięśnia sercowego.6,7 Jednak przy braku uniesienia odcinka ST trudne jest rozróżnienie niestabilnej dławicy piersiowej od ostrego zawału serca; niewielu pacjentów ma wczesne zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej MB (CK-MB), co wskazywałoby na zawał mięśnia sercowego lub złe rokowanie.8,9
Troponina T, białko wiążące tropomiozynę kompleksu regulatorowego zlokalizowanego na aparacie kurczliwym miocytów sercowych, 10 jest czułym i swoistym markerem martwicy mięśnia sercowego. 11. Badanie szczytowych poziomów T troponiny mierzonych w ciągu 24 godzin po przyjęciu w małych, wybranych populacjach odkryli zwiększoną liczbę zdarzeń sercowych u pacjentów z podwyższonym poziomem troponiny T, nawet u osób bez podwyższonego poziomu CK-MB.12-14 Potencjalnie ocenialiśmy wartości prognostyczne podstawowych poziomów troponiny sercowej T i CK-mb oraz nieprawidłowości elektrokardiograficznych w przyjęciu w dużej populacji pacjentów z ostrymi zespołami niedokrwiennymi.
Metody
Ta substytut globalnego wykorzystania strategii otwartych okrężnych tętnic wieńcowych w ostrych zespołach wieńcowych (GUSTO-IIa) został przeprowadzony w 96 z 161 uczestniczących w Ameryce Północnej szpitalach. Wszyscy pacjenci wyrazili świadomą zgodę, a protokół został zatwierdzony przez komisję odwoławczą w każdym szpitalu. The Duke Coordinating Center i Cleveland Clinic Foundation koordynowały badanie niezależnie od sponsorów głównego badania.
Protokół GUSTO-IIa został wcześniej opisany.15 Pacjenci w każdym wieku byli uprawnieni, jeśli zostali zapisani w ciągu 12 godzin od wystąpienia dyskomfortu w klatce piersiowej z nieprawidłowym wykryciem elektrokardiograficznym – uniesienie odcinka ST lub obniżenie co najmniej 0,05 mV, lewy odcinek wiązki blok lub odwrócenie załamka T o co najmniej 0,1 mV. Pacjenci z czynnym krwawieniem, stężenie kreatyniny w surowicy powyżej 2,5 mg na decylitr (221 .mol na litr), udar mózgu w ciągu roku poprzedzającego badanie lub przeciwwskazania do leczenia heparyną zostały wykluczone.
Opieka medyczna
Wszyscy pacjenci otrzymywali 160 mg aspiryny przy przyjęciu i następnie 80 do 325 mg każdego dnia. Pacjenci z uniesieniem odcinka ST mogli otrzymywać terapię trombolityczną (streptokinazę lub przyspieszony reżim alteplazy) .16 Pacjentów przydzielano losowo ze względu na status odcinka ST (podwyższonego lub niedojrzałego) do leczenia za pomocą dożylnej heparyny podawanego jako 5000-U bolus, a następnie wlew 1000 jednostek na godzinę (1300 jednostek na godzinę, jeśli pacjent ważył co najmniej 80 kg) lub desirudyna (Revasc, Ciba-Geigy, Summit, NJ), podawana jako bolus 0,6 mg na kilogram ciała waga, a następnie wlew 0,2 mg na kilogram na godzinę
[podobne: cefepim, Choroba Perthesa, wdrożenia magento ]
[więcej w: lorafen ulotka, lordoza lędźwiowa zniesiona, mastocytoza skórna ]