Specyficzne dla serca stężenie troponiny I w celu przewidywania ryzyka zgonu u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi ad 6

Spośród 845 pacjentów prezentujących więcej niż sześć godzin po wystąpieniu bólu w klatce piersiowej stwierdzono jeszcze silniejszą korelację między troponiną I serca a ryzykiem zgonu. Ponownie, przy każdym wzroście ng na mililitr w troponinie sercowej I współczynnik ryzyka zgonu znacząco wzrósł (P = 0,02), co stanowi nawet większy wzrost niż w wieku 65 lat lub starszych (chi-kwadrat, 5,47 vs. 1,37). Ze względu na możliwe różnice w pomiarze CK-MB w laboratoriach szpitalnych w ośrodkach, w których włączono pacjentów do badania, CK-MB mierzono ponownie w probówce markera serca w surowicy serca za pomocą oznaczenia masowego. Dla każdego wzrostu o ng na mililitr w CK-MB współczynnik ryzyka zgonu wzrósł znacząco zarówno w ogólnej grupie 1404 pacjentów, jak i w grupie 845 pacjentów, którzy prezentowali ponad sześć godzin po wystąpieniu objawów (stosunek ryzyka w obu grupach). kohorty, 1,01; P = 0,03), gdy skorygowano analizę pod kątem charakterystyk linii podstawowej przedstawionych w Tabeli 4. Jednak wśród 838 pacjentów z poziomem CK-MB linii podstawowej poniżej górnej granicy przedziału referencyjnego (5 ng na mililitr), jak wykryto w teście masowym, ci z jednocześnie zmierzonymi poziomami troponiny sercowej I wynoszącymi co najmniej 0,4 ng na mililitr mieli wyższy wskaźnik śmiertelności niż ci z poziomem troponiny I serca poniżej 0,4 ng na mililitr (2,6 procent w porównaniu z 0,4 procent; wskaźnik ryzyka, 3,1 [przedział ufności 95%, 0,8 do 12,2]).
Dyskusja
Rozwój niestabilnej dławicy piersiowej lub zawału mięśnia sercowego bez załamka Q wskazuje, że pacjent wszedł w fazę choroby niedokrwiennej serca związanej ze zwiększonym ryzykiem zgonu, jeden związek pośredni między ryzykiem w przewlekłej stabilnej dławicy wysiłkowej a ryzykiem w załamku Q zawał mięśnia sercowego. Badania pośmiertne u pacjentów, którzy nagle umierają z przyczyn niedokrwiennych po przedstawieniu z niestabilną dławicą piersiową często ujawniają warstwy materiału skrzepliny w różnym wieku w naczyniu wieńcowym sprawcy i dowody zatkania zatorowego małych tętnic śródczaszkowych z mikropęcherzykami.23,24 Jest to zatem interesujące w celu ustalenia, czy wykrycie nawet minimalnie podwyższonych poziomów markerów surowicy martwicy serca koreluje ze zwiększonym ryzykiem śmiertelności.
Identyfikacja pacjentów przy zwiększonym ryzyku śmiertelności
Nasze badanie wskazuje, że wykrycie wysoce specyficznej markera troponiny I17 we krwi jest niezależnym czynnikiem ryzyka, który identyfikuje pacjentów z niestabilną dławicą piersiową lub zawałem mięśnia sercowego bez załamka Q, u których występuje zwiększone ryzyko zgonu. Wartość prognostyczna troponiny sercowej I była większa u pacjentów, którzy prezentowali ponad sześć godzin po wystąpieniu dyskomfortu w klatce piersiowej. Prawdopodobnym wytłumaczeniem potencjalnej troponiny sercowej I dla wskazania niekorzystnego rokowania jest wysoka czułość i swoistość tego markera w identyfikowaniu pacjentów z niedawnymi epizodami martwicy mięśnia sercowego. Pacjenci z tym badaniem, u których poziom troponiny I serca wynosił co najmniej 0,4 ng na mililitr był mniej prawdopodobny niż pacjenci z niższymi poziomami markera, który otrzymywał leki przeciw dusznicy bolesnej przed rejestracją, mieli znacznie dłuższe kwalifikujące się epizody bólu klatki piersiowej, i byli oni znacznie większe prawdopodobieństwo wystąpienia odchylenia odcinka ST na elektrokardiogramie
[hasła pokrewne: agaricus, wdrożenia magento, Choroba Perthesa ]
[przypisy: miopatia objawy, fashion queen allegro, nerwiak zarodkowy ]