Specyficzne dla serca stężenie troponiny I w celu przewidywania ryzyka zgonu u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi ad

Pacjentów uznano za pacjentów z niestabilną dławicą piersiową lub zawałem mięśnia sercowego bez załamka Q na podstawie seryjnych elektrokardiogramów i oznaczeń kinazy kreatynowej lub CK-MB uzyskanych miejscowo w każdym ośrodku zapisów. Zawał mięśnia sercowego bez załamka Q został uznany za obecny w czasie randomizacji, jeśli w miejscu zapisywania odnotowano wzrosty enzymów (wartość CK-MB przekraczająca wartość normalną lub, gdy nie było wartości CK-MB) całkowita wartość kinazy kreatynowej jest ponad dwukrotnie wyższa niż wartość normalna) przy wejściu do badania lub w dowolnym czasie do 12 godzin później. Próbki krwi
W przypadku 1404 spośród 1473 pacjentów uczestniczących w głównym badaniu TIMI IIIB, próbki osocza były dostępne od momentu rejestracji. Ponieważ wykrycie obecności we krwi może zająć kilka godzin od pojawienia się martwicy mięśnia sercowego, 21 badaliśmy próbki pobrane od całej grupy 1404 pacjentów, a także z podgrupy 845 pacjentów, którzy przedstawili co najmniej sześć godzin po wystąpieniu epizodu bólu w klatce piersiowej kwalifikującego ich do badania.
Pomiar troponiny sercowej I
Próbki krwi analizowane w obecnym badaniu zostały pierwotnie uzyskane w głównym badaniu, aby zmierzyć różne markery aktywności układu krzepnięcia. Zebrano je w probówkach zawierających aprotyninę (200 jednostek kalikreinowych hamujących na mililitr krwi), 4,5 mM EDTA i 40 .M d-fenyloalanylo-l-prolilo-l-argininy (probówki SCAT-I, Haematologic Technologies, Essex Junction, Vt .). Po odwirowaniu w każdym miejscu, próbki osocza przechowywano lokalnie w temperaturze 4 ° C, a następnie wysyłano do suchego lodu do Laboratorium Rdzenia Hematologii, gdzie przechowywano je w temperaturze -70 ° C.
Przed obecnym badaniem próbki poddano jednemu cyklowi zamrażania i rozmrażania (w przypadku analiz hematologicznych), po czym ponownie zamrożono je i przechowywano w temperaturze -70 ° C do momentu ich wysyłki w 1995 r. Do Laboratorium rdzenia serca w kardiochirurgii w Klinicznej Laboratorium chemiczne w Brigham i Szpital Kobiecy w Bostonie. Badania wykazały, że w surowicy o stężeniu troponiny I pomiędzy 4,2 a 20,0 ng na mililitr, pomiary troponiny I serca pozostają niezmienione, bez oznak pogorszenia zależnego od czasu lub stężenia, do 16 miesięcy, gdy są przechowywane w -70 ° C (Bauer R, Dade International, Miami: komunikacja osobista).
Troponinę I serca mierzono fluorotometrycznym testem immunoenzymatycznym (Dade) Stratus II dla troponiny I przez technologów nieświadomych danych klinicznych. W teście tym wykorzystuje się dwa przeciwciała monoklonalne, które rozpoznają dwa różne epitopy w cząsteczce troponiny I serca.21 Nie obserwuje się reaktywności krzyżowej z troponiną I znalezioną w ludzkim mięśniu szkieletowym.21 W próbkach surowicy od osób zdrowych bez objawów choroby serca, troponina sercowa Stężenie I jest poniżej minimalnego stężenia wykrywalnego w teście (tj. Najmniejsze stężenie, które można odróżnić od zera), lub 0,35 ng troponiny sercowej I na mililitr (Bauer R: komunikacja osobista). Wewnętrzny współczynnik zmienności wokół wartości dyskryminatora wynosi 13,3 procent, a współczynnik zmienności między dwoma wskaźnikami wynosi 16,0 procent
[hasła pokrewne: disulfiram, ceftriakson, dabrafenib ]
[podobne: kreatynina egfr, allepaznokcie allegro, kuzynka brzozy ]