Specyficzne dla serca stężenie troponiny I w celu przewidywania ryzyka zgonu u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi ad 5

Współczynniki ryzyka i 95-procentowe przedziały ufności dla śmiertelności są pokazane na dole figury dla grupy z poziomami sercowej troponiny I co najmniej 0,4 ng na mililitr w porównaniu z grupą o niższych poziomach. Gwiazdki oznaczają p <0,05, a sztylety p <0,001. Spośród 1404 pacjentów z pomiarem sercowej troponiny I 29 (2,1%) zmarło w 42 dniu po włączeniu do badania. U 573 pacjentów odnotowano 21 zgonów z poziomami troponiny I co najmniej 0,4 ng na mililitr i 8 zgonów wśród 831 pacjentów z poziomami troponiny I poniżej 0,4 ng na mililitr. Związek między obecnością pomiaru sercowej troponiny I co najmniej 0,4 ng na mililitr przy przyjęciu i śmiertelności przez 42 dni przedstawiono na Figurze 2 dla kilku grup pacjentów w zależności od liczby godzin od początku bólu w klatce piersiowej i obecności podwyższonych pomiarów CK-MB. We wszystkich przedstawionych analizach śmiertelność była konsekwentnie wyższa wśród pacjentów z poziomem troponiny I serca wynoszącym co najmniej 0,4 ng na mililitr (śmiertelność, 2,4 do 4,0 procent) niż wśród osób o wartościach poniżej tego poziomu (śmiertelność, 0,5 do 1,7 procent ). Różnica w śmiertelności pomiędzy pacjentami z poziomem specyficznej dla serca troponiny I wynoszącej co najmniej 0,4 ng na mililitr i pacjentami z niższymi poziomami była największa u pacjentów, którzy wystąpili co najmniej sześć godzin po wystąpieniu bólu w klatce piersiowej, o czym świadczy znacznie wyższy wskaźnik ryzyka śmiertelności w tej podgrupie.
Ryc. 3. Ryc. 3. Współczynniki umieralności na 42 dni według stężenia troponiny sercowej I zmierzonego przy zapisie. Wskaźniki śmiertelności po 42 dniach (bez korekty dla charakterystyki linii podstawowej) przedstawiono dla zakresów poziomów troponiny I we krwi mierzonych na linii podstawowej. Liczby na dole każdego paska są liczbami pacjentów z poziomami sercowej troponiny I w każdym zakresie, a liczby powyżej słupków są wartościami procentowymi. P <0,001 dla wzrostu wskaźnika śmiertelności (i współczynnika ryzyka dla śmiertelności) wraz ze wzrostem poziomu troponiny sercowej I podczas rekrutacji.
Korelacja między śmiertelnością po 42 dniach (bez korekty dla charakterystyki linii bazowej) a poziomem troponiny I w próbce osocza otrzymanej podczas rekrutacji pokazano na rycinie 3. Wystąpiły statystycznie istotne zwiększenie śmiertelności wraz ze wzrostem stężenia troponiny I we krwi ( P <0,001 przez test chi-kwadrat dla trendu). Współczynnik ryzyka śmiertelności u pacjentów z poziomami troponiny I 0,4 ng na mililitr lub więcej (w porównaniu z tymi z niższymi poziomami) wzrastał progresywnie wraz ze wzrostem poziomów troponiny I (rysunek 3).
Wielowymiarowe modele śmiertelności
Tabela 4. Tabela 4. Wskaźniki ryzyka dla śmiertelności po dostosowaniu dla zmiennych podstawowych. Przy założeniu, że istniała wykładnicza zależność stężenia sercowej troponiny I od śmiertelności, oceniliśmy wpływ każdego wzrostu ng na mililitr w troponinie I serca na wskaźnik ryzyka zgonu w 42 dniu po dostosowaniu do zmienne liniowe w Tabeli 1, które uznano za statystycznie istotne niezależne czynniki prognostyczne śmierci. Jak pokazuje tabela 4, w ogólnej populacji badawczej 1404 pacjentów zaobserwowano znaczny wzrost wskaźnika ryzyka śmiertelności dla każdego wzrostu o ng na mililitr w troponinie I serca (P = 0,03)
[hasła pokrewne: agaricus, dabrafenib, Choroba Perthesa ]
[przypisy: mefedron zjazd, melanoza, mięsak kościopochodny ]