Specyficzne dla serca stężenie troponiny I w celu przewidywania ryzyka zgonu u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi cd

Dlatego do celów tego badania wybraliśmy wartość odcięcia 0,4 ng na mililitr jako minimalne wykrywalne stężenie troponiny I. Wszystkie zmierzone poziomy troponiny sercowej I, które spadły poniżej tej wartości odcięcia, łącznie określono jako mniej niż 0,4 ng na mililitr. Pomiar kinazy kreatynowej i CK-MB
Próbki osocza, które analizowano pod kątem troponiny I w sercu, badano także pod względem CK-MB w Sercowym Markeru Rdzenia Serca w masie, aby umożliwić spójne porównanie z poziomami sercowej troponiny I w pojedynczym laboratorium referencyjnym. Test masowy dla CK-MB, z wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych, przeprowadzono za pomocą urządzenia Stratus (Dade).
Analiza statystyczna
Wyniki oznaczeń troponiny sercowej I i CK-MB zostały połączone z bazą danych głównego badania w Maryland Medical Research Institute, gdzie przeprowadzono analizy statystyczne. W odniesieniu do charakterystyki linii podstawowej, pacjentów z poziomem troponiny I serca wynoszącym co najmniej 0,4 ng na mililitr porównano z pacjentami, którzy mieli niższe poziomy w teście niesparowanym ucznia w przypadku zmiennych ciągłych i testu chi-kwadrat w teście chi-kwadrat. przypadek zmiennych dychotomicznych. Zależność między śmiertelnością po 42 dniach a obecnością lub brakiem co najmniej 0,4 ng troponiny I na mililitr przy rekrutacji zanalizowano przez skonstruowanie tabel kontyngencji. Wielowymiarową analizę predyktorów ryzyka zgonu przeprowadzono za pomocą modeli regresji proporcjonalnej i hazardowej Coxa, które obejmowały terminy dla troponiny I i CK-MB (mierzone w rdzeniu laboratoryjnym). Modele Coxa zastosowano do oszacowania współczynnika ryzyka zgonu w 42 dniu, który był związany z każdym wzrostem ng na mililitr w poziomie troponiny serca. Porównania statystyczne były dwustronne, a wartości P mniejsze niż 0,05. uważane za wskazujące na istotność statystyczną.
Wyniki
Charakterystyki poziomu bazowego
Tabela 1. Tabela 1. Wybrana podstawowa charakterystyka badanych pacjentów. Do analizy włączono tylko pacjentów, którzy zostali wpisani do pierwotnego badania po spełnieniu kryteriów włączenia i od którego uzyskano próbki osocza. Spośród 1404 takich pacjentów, 573 (41 procent) miało poziomy troponiny I serca co najmniej 0,4 ng na mililitr w momencie rejestracji, a 831 (59 procent) miało poziomy poniżej 0,4 ng na mililitr. Charakterystyka linii podstawowej tych dwóch grup pacjentów jest porównywana w Tabeli 1. Pacjenci z co najmniej 0,4 ng troponiny I na mililitr przy przyjęciu rzadziej cierpieli na dusznicę bolesną, nadciśnienie lub zawał mięśnia sercowego; mieć wcześniejszy koronarograficzny pokaz co najmniej jednego naczynia nasierdziowego z 70% lub więcej zwężeniem; lub otrzymać azotany, beta-blokery, antagonistów wapnia lub aspirynę przed kwalifikującym się epizodem niedokrwiennego dyskomfortu. Jednakże mieli kwalifikowane epizody bólu, które trwały znacznie dłużej niż u pacjentów, u których poziom stężenia troponiny I w sercu wynosił poniżej 0,4 ng na mililitr przy zapisie (2,3 vs. 1,6 godz., P = 0,001), i byli oni znacznie bardziej z odchyleniem odcinka ST (albo depresja, albo przejściowa elewacja).
Tabela 2
[podobne: klimakterium, diltiazem, buprenorfina ]
[więcej w: zniesiona lordoza, lipogeneza, lewatywa jako kara ]