endokrynolog dziecięcy bydgoszcz chodkiewicza cd

Próbkę z biopsji skóry uzyskano od pacjenta, a fibroblasty hodowano w hodowli. RNA wyizolowano z fibroblastów pacjenta, limfocytów krwi obwodowej jego rodziców i normalnej ludzkiej wątroby za pomocą jednoetapowej metody (RNAzol B, Biogenesis, Bournemouth, Wielka Brytania) .22 Komplementarny DNA (cDNA) od pacjenta otrzymano odwrotną transkrypcję, a eksony IGF-I 3, 4, 5 i 6 zamplifikowano za pomocą PCR, jak opisano wcześniej, 22 subklonowano do pGEM-T (Promega, Southampton, Wielka Brytania), a następnie sekwencjonowano (Amersham, Amersham, Zjednoczone Królestwo). Sekwencje starterów oligonukleotydowych są dostępne gdzie indziej (NAPS). Wyniki
Badania endokrynne
Tabela 1. Tabela 1. Wyniki badań laboratoryjnych u pacjenta z częściową delecją genu IGF-I. Ryc. 2. Ryc. 2. Stężenia hormonu wzrostu surowicy u pacjenta od 20 do 8 rano, pokazujące nienormalnie wysokie piki i brak niewykrywalnych wartości między szczytami. Tabela 2. Tabela 2. Wysokość i wartości laboratoryjne u członków rodziny pacjenta oraz u osób zdrowych. Wiek kostny pacjenta wynosił 13,5 roku (opóźnienie wzrostu, 1,8 roku). Wystąpiła ostra osteopenia okolicy lędźwiowej (gęstość mineralna kości L2-L4, 4,78 SD poniżej średniej dla osób zdrowych w podeszłym wieku). Wyniki badań laboratoryjnych przedstawiono w Tabeli 1. Stężenia GH w surowicy, mierzone co 20 minut od 8 pm do 8 rano, zawierały się w przedziale od 2,2 do 171 ng na mililitr (wartość szczytowa u osób zdrowych,> 10 ng na mililitr) (Figura 2). ). Wartości podjednostki labilnej pod względem kwasowości w surowicy i białka wiążącego IGF były prawidłowe (dane nie przedstawione). Wartości IGF-I, IGF-II i IGFBP-3 w surowicy u rodziców przedstawiono w Tabeli 2.
Badania neurologiczne
Rezonans magnetyczny mózgu wykazał nieznacznie powiększone rogi potyliczne bocznych komór serca, ale nie stwierdzono żadnych innych nieprawidłowości, z dorosłym wzorem mielinizacji. Badania elektrofizjologiczne wykazały normalne czasy przewodzenia dla wizualnie wywołanych, somatosensorycznych i motorycznych potencjałów.
Badania molekularne
Figura 3. Figura 3. Analiza PCR egzonów 3, 4, 5 i 6 genu IGF-I u pacjenta (P) i podmiotu normalnego (N), wykazujące brak amplifikacji eksonów 4 i 5 w Cierpliwy. Figura 4. Figura 4. Amplifikacja cDNA IGF-I u pacjenta, wykazująca brak eksonów 4 i 5. cDNA IGF-I z fibroblastów skóry pacjenta i prawidłowej wątroby amplifikowano za pomocą PCR. Zwykle ekson 5 lub ekson 6 jest włączony do transkryptu RNA IGF-I. Zbadaliśmy wariant ekson 3-4-6, stosując jeden starter obejmujący skrzyżowanie eksonów 2 i 3 i inny w eksonie 6. Wyniki pokazują oczekiwany produkt o 397 bp w normalnej tkance (linia 1) i krótszym produkcie (216 pz) w fibroblastach od pacjenta (linia 2). M oznacza znacznik masy cząsteczkowej.
Pacjent był homozygotyczny pod względem polimorfizmu D12S346, podczas gdy jego rodzice i siostra byli heterozygotyczni w tym locus – ustalenia zgodne z rolą genu IGF-I w stanie pacjenta. Egzony 4 i 5 genu IGF-I pacjenta nie były amplifikowane w powtarzanych badaniach PCR (Figura 3), co jest zgodne z usunięciem tych eksonów.
[podobne: diltiazem, bimatoprost, bromazepam ]
[hasła pokrewne: mefedron zjazd, melanoza, mięsak kościopochodny ]