olejki do masażu poznań czesc 4

Fibroblasty skóry od pacjenta miały produkt PCR o odwrotnej transkryptazie, który był o 181 bp krótszy niż u zdrowych osobników (Figura 4). Sekwencjonowanie tego produktu wykazało, że ekson IGF-I kontynuował bezpośrednio do eksonu 6, potwierdzając brak eksonów 4 i 5 z cDNA IGF-I (dane nie pokazane). Ta delecja spowodowałaby dojrzewanie dojrzałego peptydu IGF-I od 70 do 25 aminokwasów, a następnie dodatkowej bezsensownej sekwencji z ośmiu reszt i przedwczesnego kodonu stop. PCR odwrotnej transkryptazy cDNA od obojga rodziców dawał zarówno nieprawidłowy produkt jak i produkt o oczekiwanej wielkości. Dyskusja
Nasz pacjent miał homozygotyczną częściową delecję genu IGF-I. Głównym objawem ciężkiego niedoboru IGF-I była skrajna niewydolność wzrostu w macicy, która utrzymywała się po urodzeniu. Pacjent miał także głęboką głuchotę czuciową i upośledzenie umysłowe.
Defekty w genie GH, genie dla czynnika transkrypcyjnego przysadki Pit-1 oraz gen receptora hormonu uwalniającego GH, jak stwierdzono, powodują ciężki wrodzony niedobór GH związany głównie z poporodową niewydolnością wzrostu.2,4,23 W przeciwieństwie do tego, pacjent ten miał ciężkie opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego, dostarczając bezpośrednich dowodów, że IGF-I odgrywa kluczową rolę w ludzkim wzroście płodu, niezależnie od GH. Transgeniczne myszy z homozygotyczną delecją genu IGF-I mają wadę wzrostu prenatalnego (zanotowaną w dniu embrionalnym 13,5) i masę urodzeniową, która wynosi 60% normy. Po urodzeniu pacjent słabo rósł, podobnie jak myszy transgeniczne. , potwierdzając centralną rolę IGF-I w rozwoju pourodzeniowym, jak sugeruje hipoteza somatomedin, która proponuje, że wiele działań GH pochodzi z wątrobowego IGF-I.1
Chociaż schemat niepowodzenia wzrostu u tego pacjenta wydaje się być bardzo podobny do tego u myszy z nokautem IGF-I, istnieje wiele różnic fenotypowych. W momencie narodzin pacjenta masa łożyska była poniżej średniej, podczas gdy rozmiar łożyska jest normalny w przypadku myszy z nokautem IGF-I. Co więcej, myszy z nokautem IGF-I mają bardzo małe narządy rozrodcze i są niepłodne w wieku dorosłym, podczas gdy nasz pacjent ma normalne rozmiary narządów płciowych i przechodzi przez okres dojrzewania, aczkolwiek raczej późno.
Porównanie naszego pacjenta z pacjentami, którzy mają niewrażliwość na GH (karłowatość Larona), którzy również mają wysokie stężenia GH w surowicy i niskie stężenia IGF-I w surowicy, dostarcza cennych informacji na temat wpływu GH, które nie są pośredniczone przez IGF-I. Stężenie podjednostek w surowicy IGFBP-3 w surowicy i kwasowe były prawidłowe – wyniki potwierdzają ostatnie badania pokazujące, że te peptydy są kontrolowane niezależnie od IGF-I u ludzi.24-27 Pacjenci z niewrażliwością na hormon wzrostu są wrażliwi na insulinę i mają epizody hipoglikemia, szczególnie w okresie niemowlęcym. 28 Nasz pacjent nie miał hipoglikemii, być może z powodu oporności na insulinę wynikającej z nadmiernego wydzielania GH. Ponadto jego wiek kostny był jedynie minimalnie opóźniony, co potwierdza hipotezę, że GH bezpośrednio stymuluje dojrzewanie kości. [29]
Głuchota, upośledzenie umysłowe i małogłowie nie są cechami wrodzonego niedoboru GH lub niewrażliwości28. Badania u myszy z nokautem IGF-I i myszy z nadekspresją genu IGF-I sugerują, że IGF-I odgrywa rolę w ośrodkowym układzie nerwowym. .7,30 Myszy z nokautem IGF-I mają małe mózgi, hypomielinizację i utratę pewnych podtypów neuronów.7 U naszego pacjenta wystąpiła normalna mielinizacja, ale jego nieprawidłowości neurologiczne mogą wskazywać, że prenatalny IGF-I jest ważny w innych aspektach ośrodkowego układu nerwowego. rozwój układu nerwowego u ludzi.
Intrygującym odkryciem był niski wzrost rodziców pacjenta i ich graniczne niskie stężenia IGF-I w surowicy
[podobne: agaricus, belimumab, Choroba Perthesa ]
[hasła pokrewne: konizacja chirurgiczna szyjki macicy, koronografia ryzyko, kostniak leczenie ]